Tuesday, February 7, 2023

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 10 obligații ale preşedintelui!

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 10 obligații ale preşedintelui!


 1. Preşedintele REPREZINTĂ asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile în instanţă – în baza mandatului acordat de Adunarea Generală a asociației.
 

2. Preşedintele are obligația să ADUCĂ LA CUNOȘTINȚA proprietarilor prevederile statutului şi regulamentului asociaţiei de proprietari.
 

3. De asemenea, președintele este obligat să RĂSPUNDĂ, în scris, la sesizările şi contestaţiile scrise ale proprietarilor - în cel mult 10 zile de la primirea acestora.
 

4. Pe de altă parte, preşedintele trebuie să PREZINTE, spre verificare, la solicitarea instituţiilor abilitate, toate documentele asociaţiei de proprietari şi să OFERE toate informaţiile solicitate.
 

5. Președintele are obligația să ÎNTOCMEASCĂ şi să ACTUALIZEZE cartea de imobil, conform prevederilor legale.
 

6. Totodată, preşedintele trebuie să completeze la zi şi să PĂSTREZE cartea tehnică a construcţiei şi celelalte documente cu privire la activitatea asociaţiei de proprietari.
 

7. Preşedintele asociației de proprietari CONDUCE şedinţele Adunării Generale şi ale Comitetului Executiv.
 

8. De asemenea, președintele este obligat să AFIȘEZE la avizier următoarele informaţii: programul de încasări al asociației; datele de contact ale administratorului, cenzorului şi membrilor Comitetului Executiv; lista contactelor asociaţiei de proprietari cu furnizorii de utilităţi publice şi cu personalul angajat sau contractual al asociaţiei; lista şi datele de contact ale instituţiilor la care pot fi sesizate eventualele nereguli cu privire la activitatea conducerii asociaţiei de proprietari, a administratorului şi a membrilor asociaţiei etc.
 

9. Preşedintele are obligaţia să ÎNTOCMEASCĂ tabelul convocator şi afişul pentru avizier, în cazul adunărilor generale şi să ASIGURE semnarea acestuia de către proprietari. Totodată, președintele INFORMEAZĂ proprietarii cu privire la ordinea de zi a adunărilor generale – cu 10 zile înainte de data stabilită pentru acestea şi AFIȘEAZĂ la avizier hotărârile Adunării Generale - în cel mult 7 zile de la data desfăşurării acesteia. Potrivit art. 47 din Legea nr. 196/2018, preşedintele asociaţiei de proprietari şi membrii Comitetului Executiv au obligaţia să CONVOACE cel puţin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a Adunării Generale a asociaţiei de proprietari.
 

10. În cazul schimbării sale, preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să TRANSMITĂ noului preşedinte, în cel mult 5 zile de la încetarea mandatului şi în baza unui proces-verbal de primire-predare, vizat de Comitetul Executiv şi de cenzor, toate documentele şi bunurile asociaţiei aflate în administrarea sau folosinţa sa.
Pe lângă aceste atribuţii, preşedintele asociaţiei de proprietari mai are și alte îndatoriri, stabilite de lege. De exemplu, potrivit art. 33 alin. 9, preşedintele (sau administratorul) are obligaţia să SOLICITE notarea în cartea funciară a locuinţelor sau spaţiilor cu altă destinaţie din imobil a debitelor mai vechi de 3 luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.